Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

 

Activa 31-12-2018 31-12-2017
Vaste activa
Materiële vaste activa 1 1.357.296 1.404.473
Vlottende activa
Vorderingen 2 2.543 2.507
Effecten 3 1.115.608 1.150.639
Liquide middelen 4 102.025 104.076
2.577.472 2.661.695
Passiva
Stichtingsvermogen

Overige reserves

 

5

 

1.909.070

1.980.555

Langlopende schulden 6 560.788 590.973
Kortlopende schulden 7 107.614 90.167
2.577.472 2.661.695