Bestuursverslag 2018

Algemeen

Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening over het boekjaar 2018 van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland aan te bieden, met de bijbehorende toelichtingen.

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is opgericht op 22 februari 2002.
De doelstellingen luiden als volgt:
a. Het verkrijgen en in stand houden van Monumenten in de kader van de Erfgoedwet 2016.
b. Het verstrekken van subsidies aan eigenaren van Rijksmonumenten voor restauratie en onderhoud van hun pand;
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Schouwen-Duiveland en is door de fiscus aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, (ANBI).

De stichting is eigenaar van de volgende objecten:

  • het voormalige Stadhuis aan de Markt 2 te Brouwershaven;
  • de voormalige Houtloodsen aan de Vissersdijk 2 en 2A te Zierikzee;
  • de Plompe Toren te Koudekerke;
  • de Uitkijktoren te Burgh-Haamstede;
  • de Trafo Hoogtoren te Dreischor;
  • 7 Travaljes te Burgh-Haamstede, Dreischor, Ellemeet, Noordgouwe, Kerkwerve, Serooskerke en Nieuwerkerk;
  • Het Koepeltje te Scharendijke.
  • de gebouwen aan de Oudestraat 23 en 27, waarin gevestigd zijn het Vissersuusje en het Visserijmuseum, de zgn. Brusea te Bruinisse;
  • de Pasveersloot te Dreischor, een voormalige rioolzuiveringsinstallatie en aangewezen als Rijksmonument;
  • de gebouwen en terreinen van Landbouwmuseum Goemanszorg aan de Molenweg 3 te Dreischor, alsmede de bijbehorende woning aan de Molenweg 5.

Voor de financiering van de aankoop van het voormalige Stadhuis te Brouwershaven en de aankoop en de restauratie van de Houtloodsen te Zierikzee zijn twee geldleningen met hypothecaire zekerheid afgesloten bij de Stichting Renesse.
Deze Stichting verleende in 2017 een bijdrage van € 75.000,– ten gunste van onze exploitatierekening.

Ten behoeve van de public relations enz. is een website beschikbaar, te vinden op www.stichtingmonumenten.nl

Op 27 juli 2018 is besloten, voor alle objecten een 10- jarig méérjaren- onderhoudsplan op te stellen (MJOP), ingaande 2020, teneinde een goed inzicht te krijgen in de in de komende jaren te verwachten onderhoudskosten. Hiertoe werd opdracht verstrekt aan RDH Architecten te Middelburg. Dit MJOP is in januari 2019 aan het bestuur gepresenteerd.

In overleg met onze accountant is besloten de afschrijvingssystematiek van het onroerend goed te wijzigen. Tot en met het jaar 2017 werd dit gewaardeerd tegen 70% van de WOZ- waarde.
De wijziging houdt in dat vanaf het jaar 2018, uitgaande van de balanswaardering op dat moment, gedurende 25 jaar wordt afgeschreven tot de gebruikelijke 0%.

Subsidie- en Bijdrageverstrekking

Ten behoeve van restauratie en onderhoud van Rijksmonumenten is jaarlijks een bedrag van € 25.000,– beschikbaar en is een regeling opgesteld.
In 2018 is voor restauratie van Molen De Lelie te Scharendijke en Molen De Haan te Brouwershaven een bijdrage verleend van ieder € 10.000,–.
Tevens is een bedrag van € 10.000,– verstrekt voor restauratie van het Blauwe Bolwerk te Zierikzee.

Beleggingen

De portefeuille, bestaande uit maximaal 50% beleggingsfondsen en maximaal 50%  obligaties, is ondergebracht bij de Rabobank en heeft een defensief karakter.
Per balansdatum had het belegde vermogen een waarde van ruim € 1.100.000,–.
Het netto- resultaat over 2018 beliep negatief 7,2%.
Ten tijde van het verschijnen van dit bestuursverslag +11,1%.

Stadhuis

Het Stadhuis te Brouwershaven wordt geheel verhuurd als kantoorruimte.
Met de huurder, Cannock Chase, is een langdurige huurovereenkomst aangegaan.

Bij de Monumentenwacht is een abonnement afgesloten voor een jaarlijkse inspectie van de gebouwen.
Naar aanleiding van de toegezonden rapportage zijn diverse onderhoudswerkzaamheden verricht.

Houtloodsen 

De Houtloodsen aan de Vissersdijk te Zierikzee bestaan uit twee delen, de zgn. Lage en Hoge Loods.
Het Lage, lange deel van het gebouw wordt verhuurd aan de Stichting Museumhaven Zeeland.
Deze stichting gebruikt de ruimte voor de restauratie van schepen, welke in vroeger tijden de Zeeuwse Delta hebben bevaren.
Dit gebouw, met de naam “Stads- en Commerciewerf”, is opengesteld voor het publiek.
Ruim 10.000 geïnteresseerden brengen jaarlijks een bezoek aan deze accommodatie.
De Hoge Loods en het naastgelegen drijvend terras wordt verhuurd als horecavoorziening. Onze huurders exploiteren in het gebouw een Grand Café, met de toepasselijke naam Grand Café “De Werf”.

Voor zowel de Lage als de Hoge Loods is bij de Monumentenwacht een abonnement afgesloten voor een jaarlijkse inspectie.
Mede naar aanleiding hiervan is groot onderhoud gepleegd aan de achterzijde van de Lage Loods, zijn diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en is buitenschilderwerk verricht.

Torens / Koepeltje 

Aan de torens, De Plompe Toren, de Uitkijktoren en de Trafo Hoogtoren te Dreischor is regulier klein onderhoud verricht, voor een deel naar aanleiding van rapportages van de Monumentenwacht.
Voor de Trafo Hoogtoren wordt nog steeds naar een passende vorm van exploitatie gezocht.
De Plompe Toren wordt verhuurd aan de Vereniging voor Natuurmonumenten en is gratis toegankelijk voor het publiek. Bij binnenkomst van de toren wordt via een elektronisch systeem de Sage van de Zeemeermin van Westenschouwen verteld en uitgebeeld.
Bovenop de toren heeft men een schitterend uitzicht over de Oosterschelde en een groot deel van de Westhoek van Schouwen.
Jaarlijks weten ruim 30.000 bezoekers de weg naar de toren te vinden.
Ook de Uitkijktoren is gratis opengesteld en wordt eveneens vaak beklommen vanwege het prachtige uitzicht.
Het Koepeltje te Scharendijke betreft een voormalige uitkijkpost uit vroeger tijden.
Vanuit Het Koepeltje kijkt men weids uit over de Grevelingen richting Brouwersdam.

Travaljes

De in eigendom zijnde 7 Travaljes worden regelmatig gebruikt voor het beslaan van paarden, zoals met de Open Monumentendag, tijdens dorpsfeesten en op de Ringpromotiondagen te Haamstede.
De Travaljes te Burgh-Haamstede en Dreischor zijn aangewezen als Rijksmonument.
Er is regulier onderhoud verricht.

De Brusea

De Brusea, bestaande uit het Vissersuusje en het Visserijmuseum, worden ieder jaar door enkele duizenden bezoekers bezocht.

Jaarlijks vindt een inspectie door de Monumentenwacht plaats, op basis waarvan diverse onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Goemanszorg

De gebouwen Molenweg 3 te Dreischor betreffen een voormalige boerderij welke wordt verhuurd aan de Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland; het geheel is een Rijksmonument. De woning Molenweg 5 wordt particulier verhuurd.
Aan de achterzijde van de boerderij is begin 2016 een nieuw Wagenhuis gebouwd, bestemd voor het onderbrengen en exposeren van een deel van de collectie rijdend materieel.

De Monumentenwacht voert jaarlijks een inspectie uit, naar aanleiding waarvan  onderhoudswerkzaamheden zijn verricht.

Pasveersloot

De Pasveersloot te Dreischor, genoemd naar haar ontwerper ir. J. Pasveer, betreft een voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie, gebouwd in 1961 en wordt beschouwd als jong industrieel erfgoed.
De installatie heeft tot het einde van de 20e eeuw tot volle tevredenheid gefunctioneerd en is desgewenst nog steeds te gebruiken.
In 2015 is de Pasveersloot aangewezen als Rijksmonument.

Jaarlijks wordt de installatie geïnspecteerd door de Monumentenwacht en worden naar aanleiding van de rapportage zo nodig onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Bestuur

Het bestuur is 4 keer in vergadering bijeen geweest; tevens zijn meerdere besprekingen gehouden. Er hebben geen mutaties in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.

Ultimo 2018 bestond het bestuur uit:
Dhr. H.J. Simons, voorzitter.
Dhr. K.A. Dalebout, secretaris.
Dhr. A.J. Geleijnse, penningmeester.
Dhr. H. Uil, lid.
Dhr. J.F. Van der Zwet, lid. 

Exploitatieresultaat

Door de Stichting Renesse is ten behoeve van de exploitatierekening van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland een bedrag van € 75.000,– beschikbaar gesteld.
Dit jaar bedroeg het exploitatieresultaat, negatief, € 71.458,– ; (in 2017  € 211.062,– positief). Begroot was een bedrag van € 77.627,–, positief.
Het exploitatieresultaat is als volgt verdeeld: 40% t.b.v. de Algemene Reserve en 60% t.b.v. de Reserve Restauratie en Onderhoud Rijksmonumenten.

Risico’s

De belangrijkste risico’s van het beheren en onderhouden van de in eigendom zijnde gebouwen en objecten betreffen risico’s op brandschade, stormschade en waterschade.

Om deze risico’s af te dekken zijn verzekeringen afgesloten.

Toekomstperspectief 

Voor 2018 worden de baten begroot op € 321.225,– en de lasten op € 243.598,–.
Het voor 2018 begrootte netto resultaat bedraagt derhalve een bedrag van € 77.727,–.
Naar verwachting zullen nog enige gebouwen of objecten worden aangekocht.
Ten tijde van het verschijnen van dit bestuursverslag vinden onderhandelingen met de gemeente Schouwen-Duiveland plaats om te komen tot de aankoop van een aantal Rijksmonumentale objecten.

Renesse, 24 juni 2019.

Het bestuur van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland,

De Secretaris,                                                                       De Voorzitter,