Bestuursverslag 2019

Algemeen
Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening over het boekjaar 2019 van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland aan te bieden, met de bijbehorende toelichtingen.
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is opgericht op 22 februari 2002.
De doelstellingen luiden als volgt:
a. Het verkrijgen en in stand houden van Monumenten in de kader van de Erfgoedwet 2016.
b. Het verstrekken van subsidies aan eigenaren van Rijksmonumenten voor restauratie en onderhoud van hun pand;
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Schouwen-Duiveland en is door de fiscus aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, (ANBI).
De stichting is eigenaar van de volgende objecten:
– het voormalige Stadhuis aan de Markt 2 te Brouwershaven;
– de voormalige Houtloodsen aan de Vissersdijk 2 en 2A te Zierikzee;
– de Plompe Toren te Koudekerke;
– de Uitkijktoren te Burgh-Haamstede;
– de Trafo Hoogtoren te Dreischor;
– 7 Travaljes te Burgh-Haamstede, Dreischor, Ellemeet, Noordgouwe, Kerkwerve, Serooskerke en Nieuwerkerk;
– Het Koepeltje te Scharendijke.
– de gebouwen aan de Oudestraat 23 en 27, waarin gevestigd zijn het Vissersuusje en het Visserijmuseum, de zgn. Brusea te Bruinisse;
– de Pasveersloot te Dreischor, een voormalige rioolzuiveringsinstallatie en aangewezen als Rijksmonument;
– de gebouwen en terreinen van Landbouwmuseum Goemanszorg aan de Molenweg 3 te Dreischor, alsmede de bijbehorende woning aan de Molenweg 5;
– de Burghse Schoole te Burgh-Haamstede;
– de Bewaerschoole te Burgh-Haamstede en
– het Sint Jacobshofje, te Zierikzee

Voor de financiering van de aankoop van het voormalige Stadhuis te Brouwershaven en de aankoop en de restauratie van de Houtloodsen te Zierikzee zijn twee geldleningen met hypothecaire zekerheid afgesloten bij de Stichting Renesse.
Ten behoeve van de public relations enz. is een website beschikbaar, te vinden op www.stichtingmonumenten.nl

Subsidie- en Bijdrageverstrekking
Ten behoeve van restauratie en onderhoud van Rijksmonumenten wordt jaarlijks een bedrag ter beschikking gesteld en is een regeling opgesteld.
In 2019 is voor restauratie van de molens in Dreischor, Zierikzee en Zonnemaire een bijdrage verleend van ieder € 10.000,–.

Beleggingen
De portefeuille, bestaande uit ongeveer 50% beleggingsfondsen en 50% obligaties, is ondergebracht bij de Rabobank en heeft een neutraal karakter.
Per balansdatum had het belegde vermogen een waarde van ruim € 1.300.000,–.
Het netto- resultaat over 2019 beliep 18%.
Ten tijde van het verschijnen van dit bestuursverslag was het rendement over 2020 -4,8%.

Stadhuis
Het Stadhuis te Brouwershaven wordt geheel verhuurd als kantoorruimte.
Met de huurder, Cannock, is een langdurige huurovereenkomst aangegaan.
Bij de Monumentenwacht is een abonnement afgesloten voor een jaarlijkse inspectie van de gebouwen.Naar aanleiding van de toegezonden rapportage zijn diverse onderhoudswerkzaamheden verricht.

Houtloodsen
De Houtloodsen aan de Vissersdijk te Zierikzee bestaan uit twee delen, de zgn. Lage en Hoge Loods.
Het Lage, lange deel van het gebouw wordt verhuurd aan de Stichting Museumhaven Zeeland.
Deze stichting gebruikt de ruimte voor de restauratie van schepen, welke in vroeger tijden de Zeeuwse Delta hebben bevaren.
Dit gebouw, met de naam “Stads- en Commerciewerf”, is opengesteld voor het publiek.
Ruim 10.000 geïnteresseerden brengen jaarlijks een bezoek aan deze accommodatie.
De Hoge Loods en het naastgelegen drijvend terras wordt verhuurd als horecavoorziening. Onze huurders exploiteren in het gebouw een Grand Café, met de toepasselijke naam Grand Café “De Werf”.
Voor zowel de Lage als de Hoge Loods is bij de Monumentenwacht een abonnement afgesloten voor een jaarlijkse inspectie.
Mede naar aanleiding hiervan is groot onderhoud gepleegd aan de achterzijde van de Lage Loods, zijn diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en is buitenschilderwerk verricht.

Torens / Koepeltje
Aan de torens, De Plompe Toren, de Uitkijktoren en de Trafo Hoogtoren te Dreischor is regulier klein onderhoud verricht, voor een deel naar aanleiding van rapportages van de Monumentenwacht.
Voor de Trafo Hoogtoren wordt nog steeds naar een passende vorm van exploitatie gezocht.

De Plompe Toren wordt verhuurd aan de Vereniging voor Natuurmonumenten en is gratis toegankelijk voor het publiek. Bij binnenkomst van de toren wordt via een elektronisch systeem de Sage van de Zeemeermin van Westenschouwen verteld en uitgebeeld.
Bovenop de toren heeft men een schitterend uitzicht over de Oosterschelde en een groot deel van de Westhoek van Schouwen.
Jaarlijks weten ruim 30.000 bezoekers de weg naar de toren te vinden.
Ook de Uitkijktoren is gratis opengesteld en wordt eveneens vaak beklommen vanwege het prachtige uitzicht.
Naast het klein onderhoud aan de Plompe Toren is in 2019 een begin gemaakt met een grootschalige restauratie van de toren, waar met name het verweerde metsel- en voegwerk wordt hersteld. De restauratie vindt plaats conform planning en zal in juni 2020 volledig gereed zijn.
Het Koepeltje te Scharendijke betreft een voormalige uitkijkpost uit vroeger tijden.
Vanuit Het Koepeltje kijkt men weids uit over de Grevelingen richting Brouwersdam.

Travaljes
De in eigendom zijnde 7 Travaljes worden regelmatig gebruikt voor het beslaan van paarden, zoals met de Open Monumentendag, tijdens dorpsfeesten en op de Ringpromotiondagen te Haamstede.
De Travaljes te Burgh-Haamstede en Dreischor zijn aangewezen als Rijksmonument.
Er is regulier onderhoud verricht.

De Brusea
De Brusea, bestaande uit het Vissersuusje en het Visserijmuseum, worden ieder jaar door enkele duizenden bezoekers bezocht.
Jaarlijks vindt een inspectie door de Monumentenwacht plaats, op basis waarvan diverse onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Goemanszorg
De gebouwen Molenweg 3 te Dreischor betreffen een voormalige boerderij welke wordt verhuurd aan de Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland; het geheel is een Rijksmonument. De woning Molenweg 5 wordt particulier verhuurd.
Aan de achterzijde van de boerderij is begin 2016 een nieuw Wagenhuis gebouwd, bestemd voor het onderbrengen en exposeren van een deel van de collectie rijdend materieel.
De Monumentenwacht voert jaarlijks een inspectie uit, naar aanleiding waarvan onderhoudswerkzaamheden zijn verricht.

Pasveersloot
De Pasveersloot te Dreischor, genoemd naar haar ontwerper ir. J. Pasveer, betreft een voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie, gebouwd in 1961 en wordt beschouwd als jong industrieel erfgoed.
De installatie heeft tot het einde van de 20e eeuw tot volle tevredenheid gefunctioneerd en is desgewenst nog steeds te gebruiken.
In 2015 is de Pasveersloot aangewezen als Rijksmonument.

Jaarlijks wordt de installatie geïnspecteerd door de Monumentenwacht en worden naar aanleiding van de rapportage zo nodig onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Nieuwe objecten
In 2019 zijn de Burghse Schoole, de Bewaerschole en het Sint Jacobshofje van de Gemeente Schouwen-Duiveland in eigendom overgenomen. In de Burghse Schoole is het gelijknamige museum gevestigd, de Bewaerschole huist een expositieruimte en het Sint Jacobshofje wordt gehuurd door een orde met een filosofisch-humanitaire grondslag.
Voor zowel de Burghse Schoole, de Bewaerschole en het Sint Jacobshofje is bij de Monumentenwacht een abonnement afgesloten voor een jaarlijkse inspectie. Op basis van deze rapporten worden diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Bestuur
Het bestuur is 4 keer in vergadering bijeen geweest; tevens zijn meerdere besprekingen gehouden.
Ultimo 2019 bestond het bestuur uit:
Dhr. A.M. Verseput, voorzitter.
Dhr. K.A. Dalebout, secretaris.
Dhr. A.J. Geleijnse, penningmeester.
Dhr. H. Uil, lid.
Dhr. J.F. Van der Zwet, lid.

Exploitatieresultaat
Dit jaar bedroeg het exploitatieresultaat (in 2018 € 71.458 negatief). Begroot was een bedrag van € 47.860,–, negatief.

Risico’s
De belangrijkste risico’s van het beheren en onderhouden van de in eigendom zijnde gebouwen en objecten betreffen risico’s op brandschade, stormschade en waterschade.
Om deze risico’s af te dekken zijn verzekeringen afgesloten.

Toekomstperspectief
Voor 2020 worden de baten begroot op € 270.449,– en de lasten op € 314.623,–.
Het voor 2020 begrootte netto resultaat bedraagt derhalve een bedrag van € 44.174,– negatief.

Effecten Coronacrisis
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland heeft inkomsten vanuit de verhuur van onroerend goed. Een tweetal huurders van de stichting hebben i.v.m. het stilvallen van hun activiteiten door de Coronacrisis uitstel van betaling van de huur gevraagd en vooralsnog gekregen (Grand cafe de Werf en museum Goemanszorg).
De coronacrisis heeft ook een effect op de aandelenmarkten. In de loop van 2020 heeft de effectenportefeuille van Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland te maken gehad met aanzienlijke koersdalingen.

Op het moment van schrijven zijn de beurzen echter weer voor een groot deel hersteld en is het huidige negatieve rendement teruggebracht tot -4,6%.
De effecten van de coronacrisis worden dus ook gevoeld binnen de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland al is de impact hiervan beperkt. Daarnaast zijn de aanwezige reserves binnen de organisatie van dien aard dat dergelijke effecten op te vangen zijn. Het bestuur ziet dan ook geen risico’s t.a.v. de continuïteit van de organisatie.

Renesse, 5 juni 2019.

Het bestuur van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland,

De Secretaris,                       De Voorzitter,