Staat van baten en lasten over 2018

Rekening  Begroting Rekening
    2018 2018 2017
         
Baten 8 298.244 298.825 362.373
         
Lasten        
Afschrijvingen op materiële vaste activa 47.176 13.613 13.613
Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa -11.200
Huisvestingskosten 9 148.695 142.215 145.226
Algemene kosten 10 32.320 38.170 36.121
Bijdragen en subsidies 11 30.000 25.000 5.000
         
Som der bedrijfslasten   258.191 218.998 211.160
         
Bedrijfsresultaat   40.053 79.827 151.213
         
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 12 -80.136 59.400 90.415
Rentelasten en soortgelijke kosten 13 -31.402 -61.600 -30.566
         
Financiële baten en lasten -111.538 -2.200 59.849
         
Netto resultaat  -71.485 77.627 211.062
         
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018    
Het bestuur stelt voor het resultaat 2018 van negatief €71.485 als volgt te verwerken:    
         
Algemene reserve   6.737 75.228
Reserve restauraties en onderhoud – toevoeging 10.106 112.842
Reserve restauraties en onderhoud – onttrekking -51.970
Reserve ongerealiseerde beleggingsresultaten -88.328 74.962
         
Totaal -71.485 211.062
         
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt